Ķįŧş m Ūpģȑåđēşa

Ĭmpȑövēa ļįñē ēffįçįēñçyb, ȑēđȕçēc ŵåşŧēd, åñđ ēxŧēñđe ŧħē ļįfē öf yöȕȑ båķēȑyf ēqȕįpmēñŧg ŵįŧħ ŧħē ļåŧēşŧh şpåȑēi påȑŧşj åñđ ȕpģȑåđēk ķįŧş. ÀMF’şa Řēpåįȑb m Möđēȑñįžåŧįöñcd ŧēåmşe åļşö öffēȑf çömpȑēħēñşįvēgh ēqȕįpmēñŧi ēvåļȕåŧįöñşj åñđ påȑŧñēȑşħįpk måįñŧēñåñçēl pļåñşm ŧö ēñşȕȑēn yöȕȑ pļåñŧo çöñŧįñȕēşp ŧö ȑȕñ åŧ öpŧįmåļq ēffįçįēñçyr ŵħįļēs mįñįmįžįñģt đöŵñŧįmēu.

Łēåȑña möȑē åböȕŧb öȕȑ åvåįļåbļēc ēqȕįpmēñŧd ȕpģȑåđēşe bēļöŵf öȑ ŘËQŪËŜŢg PÀŘŢŜh ŧöđåyi.

ÀMF Båķēȑya Ŝyşŧēmşb öffēȑşc påȑŧşd åñđ ȕpģȑåđēşe föȑ yöȕȑ mįxēȑşf åñđ fļöȕȑįñģa şyşŧēmşb ŧö måįñŧåįñc çöñşįşŧēñŧd đöȕģħe qȕåļįŧyf ŧħȑöȕģħöȕŧg ŧħē ļįfē öf yöȕȑ båķēȑya.

Ğļēñ 340 Mįxēȑa Ķįŧ

Ĭmpȑövēa şåfēŧyb, pēȑföȑmåñçēc, åñđ ȑēļįåbįļįŧyd ŵįŧħ våȑįöȕşe Ğļēñ 340 Mįxēȑf ȕpģȑåđēşg

Måįñŧåįña bēŧŧēȑb şçåļįñģc åççȕȑåçyd, įmpȑövēe şåñįŧåŧįöñf, åñđ öpŧįmįžēg ēffįçįēñçyh ŵįŧħ påȑŧşi åñđ ȕpģȑåđēşj föȑ yöȕȑ ÀMF måķēȕpk şyşŧēmşl.


Àççȕmåxa Ďįvįđēȑb Qȕåȑŧēȑc Bļöçķd Çöñvēȑşįöñe Ķįŧ

Ëåşįļya öpēñ åñđ çļöşēb pöȑŧşc föȑ qȕįçķd çħåñģē-övēȑşe åñđ möȑē ēffįçįēñŧf çļēåñįñģg.

À.Ç. Ķįçķēȑa Řöļļēȑb Çöñvēȑşįöñc Ūpģȑåđēd Ķįŧ

Çöñvēȑŧa ēåȑļyb Àççȕpåñc bȕñ ļįñēşd fȑöm öȑįģįñåļe Böñfįģļįöļįf ģēåȑmöŧöȑg ŧö ñēŵēȑh ŜËŴ-Ëȕȑöđȑįvēij ģēåȑmöŧöȑk.

Àççȕmåxa Qȕįçķb Çļēåñc Måñįföļđd Ūpģȑåđēe

Ĭmpȑövēa şåñįŧåŧįöñb åñđ fööđ şåfēŧyc ŵįŧħ ēxŧȑåd måñįföļđe åççēşşf åñđ çļēåñåbįļįŧyg.

ÀĎĎ Ďȕåļ Çȕŧöffa Çöñvēȑşįöñb Ķįŧ

Çöñvēȑŧa yöȕȑ ēxįşŧįñģb şįñģļē-çȕŧöffcd ÀĎĎ ŧö đȕåļ çȕŧ-öffe pȑöđȕçŧįöñf föȑ įñçȑēåşēđg ȑåŧēşh åñđ åļŧēȑñåŧēi ļåyöȕŧşj.


ÀĎĎ Ďȕåļ Ŝŧåįñļēşş-Ŝŧēēļab Måñįföļđc Ūpģȑåđēd Ķįŧ

Řēpļåçēa yöȕȑ ēxįşŧįñģb ÀĎĎ-Ďȕåļc pöļy-måñįföļđde ŵįŧħ å şŧåįñļēşş-şŧēēļfg vēȑşįöñh föȑ įmpȑövēđi şåñįŧåŧįöñj åñđ çöñŧåįñmēñŧk.

Àđĵȕşŧåbļēa Řöȕñđēȑb Båȑ Àşşēmbļyc Ķįŧ

Pȑöđȕçēa ŵįđē ȑåñģēb öf şŧįffc đöȕģħd pȑöđȕçŧşe ŵįŧħ åđĵȕşŧåbļēf ȑöȕñđēȑg båȑ şöļȕŧįöñşh. Àvåįļåbļēa įñ 4, 6, 8, m 9-åçȑöşşb ŵįđŧħşc.

Àļȕmįñȕma Řöȕñđēȑb Båȑ Ūpģȑåđēc

Ĭmpȑövēa ȑöȕñđįñģb åñđ ȑēđȕçēc şŧįçķįñģd by ȕpģȑåđįñģe ŧö çöåŧēđ-åļȕmįñȕmfg båȑş.

Bȑēåđļįñēa möŧöȑįžēđb Pȑēşşȕȑēc Böåȑđd föȑ Ŝŧȑåįģħŧļįñēe ŜMP

Ĭmpȑövēa bȑēåđb möȕļđįñģc ģēñŧļyd åñđ ēffįçįēñŧļye ŵįŧħ å ñēŵ ÀMF möŧöȑįžēđf pȑēşşȕȑēg böåȑđh åşşēmbļyi.


Bȑēåđa Řöȕñđēȑb Båȑ Łįfŧ Ķįŧ föȑ Ĭñļįñēc Bēļŧ Řöȕñđēȑd

Ĭmpȑövēa şåfēŧyb åñđ şåñįŧåŧįöñc ŵįŧħ qȕįçķd åççēşşe åñđ ēåşē öf öpēȑåŧįöñf.

Bȕñ Řöȕñđēȑa Båȑ Łįfŧ Ķįŧ

Ĭmpȑövēa şåfēŧyb åñđ şåñįŧåŧįöñc ŵįŧħ qȕįçķd åççēşşe åñđ ēåşē öf öpēȑåŧįöñf.

Çħįļļēđa Řöȕñđēȑb Řēŧȑöfįŧc Ķįŧ föȑ Àççȕpåñd Bȕñ Řöȕñđēȑşe

Ĥēļp pȑēvēñŧa şŧįçķįñģb åñđ įmpȑövēc ȑöȕñđįñģd by çöñvēȑŧįñģe ŧö å çħįļļēđf bēđ öñ Àççȕpåñg Řöȕñđēȑşh måñȕfåçŧȕȑēđi åfŧēȑj 1999.

ĎöFļöŵa Àşşēmbļyb Řēŧȑöfįŧc Ūpģȑåđēd Ķįŧ

Řēçöñđįŧįöña yöȕȑ ēxįşŧįñģb ÀMF ĎöFļöŵc åñđ bȑįñģd įŧ båçķ ŧö öȑįģįñåļe öpēȑåŧįñģf çöñđįŧįöñg.


ĎöFļöŵa Påđđļēb m Ŝçȑēŵc Çöñvēȑşįöñd Ķįŧ

Ĭmpȑövēşa şēȑvįçēb ļįfē öf ĎöFļöŵşc bȕįļŧd bēŧŵēēñe 2004 – 2006 vįå įmpȑövēđf şēåļ åñđ bēåȑįñģg đēşįģñşh.

Ďöȕģħa Ĭmpȑįñŧēȑb Ķįŧş

Çȑēåŧēa å våȑįēŧyb öf bȕñ åñđ ȑöļļ įmpȑēşşįöñşc öñ bȕñ pȑöđȕçŧįöñd şyşŧēmşe föȑ möȑē ȕñįqȕēf pȑöđȕçŧg đēşįģñşh.

Ďȕåļ Mēŧēȑįñģa Pȕmp Ūpģȑåđēb Ķįŧ

Ĭmpȑövēa şçåļįñģb åççȕȑåçyc öñ ÀĎĎ Ďįvįđēȑşd ŵħįļēe ȑēđȕçįñģf ŵåşŧēg, şåñįŧåŧįöñh åñđ måįñŧēñåñçēi ŧįmē, åñđ övēȑåļļj pȑöçēşşk çöşŧşl.

Fļöȕȑa Ŝįfŧēȑb Ūpģȑåđēc Ķįŧ

Ĭmpȑövēa fļöȕȑb åppļįçåŧįöñc åñđ pȑöđȕçŧd çövēȑåģēe öñ ēxįşŧįñģf bȕñ åñđ bȑēåđg måçħįñēh åppļįçåŧįöñşi.


ĤBĎ-Fļēxa Ďįvįđēȑb Çöñvēȑşįöñc Ūpģȑåđēd Ķįŧ

Çöñvēȑŧa ēxįşŧįñģb ĤBĎ đįvįđēȑc ŧö ĤBĎFļēxd ȕşįñģe ÀMF Fļēx ŧēçħñöļöģyf föȑ åççȕȑåŧēg đįvįđįñģh åñđ öpŧįmåļi qȕåļįŧyj.

ĤBĎ/ŜBĎa Ďįvįđēȑb Ĥįģħ Ŝpēēđc Çȕŧ-Őffd Ūpģȑåđēe

Ĭñçȑēåşēa pȑöđȕçŧįöñb åñđ įmpȑövēc ȑēļįåbįļįŧyd ŵįŧħ ŧħē Ĥįģħ-Ŝpēēđe Çȕŧ-öfff Ķįŧ, đēşįģñēđg ŧö ȑēpļåçēh ēxįşŧįñģi ļįñķåģē-båşēđjk çȕŧ-öffşl föȑ 4, 6, åñđ 8-åçȑöşşm đįvįđēȑşn.

Ķ-Ĥēåđa Çyļįñđēȑb Ķįŧ

Řēşŧöȑēa Ķ-Ĥēåđb Ďįvįđēȑc pēȑföȑmåñçēd ŧö öȑįģįñåļe çöñđįŧįöñf ŵįŧħ å çömpļēŧēg çyļįñđēȑh ȑēpļåçēmēñŧi ȕpģȑåđēj.

Ķ-Ĥēåđa Qȕįçķb Çħåñģēc Çȕŧöffd Ķįŧ

Ëñåbļēşa qȕįçķb çħåñģēövēȑc öf çȕŧ-öffd åşşēmbļye ŵįŧħ įñđįvįđȕåļf ŵįȑē ŧēñşįöñįñģg föȑ åççȕȑåŧēh pȑöđȕçŧi ȑēļēåşēj.


ĶŘĎļļēa, ŜBĎ, ĤBĎ, Qȕįçķ-Çļēåñb Måñįföļđc Ūpģȑåđēşd

Ĭmpȑövēa şåñįŧåŧįöñb åñđ fööđ şåfēŧyc ŵįŧħ ēxŧȑåd måñįföļđe åççēşşf åñđ çļēåñåbįļįŧyg.

Ķ-Ĥēåđa Mįşŧ Çöļļēçŧöȑb Ūpģȑåđēc Ķįŧ

Ĭñçȑēåşēa şåfēŧyb åñđ įmpȑövēc şåñįŧåŧįöñd by çöļļēçŧįñģe öįļ mįşŧ pȑöđȕçēđf fȑöm Ķ-Ĥēåđg öpēȑåŧįöñh.

Måģñēŧįça Påñ Pȑē-Ĭñđēxēȑb Ūpģȑåđēc Ķįŧ

Ĭmpȑövēa påññįñģb pēȑföȑmåñçēc öñ ēxįşŧįñģd bȕñ ļįñēşe ēqȕįppēđf ŵįŧħ måģñēŧįçg påñ įñđēxēȑşh.

Möȕļđēȑa Böåȑđb Àşşēmbļyc Ūpģȑåđēd

Pȑöđȕçēa ñēŵ öȑ įmpȑövēb ēxįşŧįñģc qȕåļįŧyd öf möȕļđēđe ȑöļļ pȑöđȕçŧşf.


Möȕļđēȑa Böåȑđb Ĥöįşŧ/Łįfēc Ūpģȑåđēd Ķįŧ

Àđđȑēşşa şåfēŧyb çöñçēȑñşc åñđ ȑēđȕçēd çħåñģē-övēȑe ŧįmē.

PåñēļVįēŵa Ūpģȑåđēb Ķįŧ

Pȑē-pȑöģȑåmmēđab öpēȑåŧöȑc Ĭñŧēȑfåçēd ȕpģȑåđēşe ēñħåñçēf måçħįñēg įñföȑmåŧįöñh åñđ đįåģñöşŧįçşi.

Pȕşħbåçķa Ūpģȑåđēb Ķįŧ föȑ ŜBĎ, ĤBĎ, ÀĎĎ Ďįvįđēȑşc

Àȕŧömåŧēa mövēmēñŧb öf đįvįđēȑc föȑ ēåşē öf öpēȑåŧįöñd åñđ įñĵȕȑye pȑēvēñŧįöñf.

Řēpļåçēmēñŧa Ŝħēēŧēȑb Àşşēmbļyc ŵįŧħ Ŝēȑvöd Řöŧåȑye Ğåŧē

Ĭmpȑövēa şħēēŧįñģb åļįģñmēñŧc, ȑēđȕçēd pȑöđȕçŧe çȑįppļēşf, åñđ ȑēđȕçēg åįȑ çöñşȕmpŧįöñh öñ ÀMF bȕñ ļįñēşi.


Ŝēȑvöa Måģñēŧįçb Påñ Ĭñđēxēȑc Ūpģȑåđēşd

Ĭñçȑēåşēşa påññįñģb pēȑföȑmåñçēc, ēffįçįēñçyd, åñđ ȑēđȕçēşe çȑįppļēşf by ȕŧįļįžįñģg ŧħē ļåŧēşŧh şēȑvöi ŧēçħñöļöģyj.

Ŝēȑvöa Řöŧåȑyb Ĥöŧ Ďöģ Ğåŧē Ūpģȑåđēc Ķįŧ

Ĭmpȑövēa påññįñģb åççȕȑåçyc, ȑēđȕçēd pȑöđȕçŧe çȑįppļēşf, åñđ ȑēđȕçēg åįȑ çöñşȕmpŧįöñh öñ ÀMF bȕñ ļįñēşi.

Ŝēȑvöa Řöŧåȑyb Żįģ-Żåģc Ğåŧē Ķįŧ

Ĭmpȑövēşa åççȕȑåçyb öf đöȕģħc ŧȑåñşfēȑd ŧö pȑööfēȑe ŵįŧħ ȑēđȕçēđf åįȑ çöñşȕmpŧįöñg åñđ öpēȑåŧįñģh ñöįşēi.

Ŝħēēŧēȑa Ĥēåđ Àşşēmbļyb Ūpģȑåđēc

Ĭmpȑövēa fļöȕȑb đȕşŧįñģc åñđ şħēēŧįñģd åppļįçåŧįöñe ŵįŧħ Ţēfļöñf çöåŧēđg şħēēŧēȑh ȑöļļēȑi şçȑåpēȑşj åñđ şåñįŧåȑyk åļȕmįñȕml fȑåmēm.


Ţŵįñ Řöļļ Çȕŧŧēȑ-Ŝpļįŧŧēȑab Böåȑđşc

Ďöȕbļēa ȑöļļ pȑöđȕçŧįöñb öȕŧpȕŧc föȑ şmåļļēȑd pȑöđȕçŧşe ŵħįļēf måįñŧåįñįñģg ļöŵēȑh đįvįđēȑi çȕŧ ȑåŧēşj.

Vēçŧöȑa Ūpģȑåđēb Ķįŧ

Ĭmpȑövēa şçåļįñģb åñđ įñçȑēåşēc ēffįçįēñçyd ŵħįļēe ȑēđȕçįñģf måįñŧēñåñçēg åñđ đöŵñŧįmēh öñ ēxįşŧįñģi ŜBĎ, ÀĎĎ, åñđ ĤBĎ Ďįvįđēȑşj.

Ŵåȕķēşħåa Pȕmp Çöñvēȑşįöñb Ķįŧ

Çöñvēȑŧa ēåȑļyb ÀĎĎ åñđ ĶŘĎ đįvįđēȑşc ŵįŧħ öļđēȑd #134 pȕmpşe åñđ įñŧēģȑåŧēđf ģēåȑböxēşg ŧö ñēŵ pȕmp åñđ ģēåȑmöŧöȑh.

Żįģ-Żåģa Fļöȕȑb Řēçļåįmc Ūpģȑåđēd Ķįŧ

Ĭmpȑövēa ŵöȑķįñģb çöñđįŧįöñşc, måçħįñēd çļēåñļįñēşşe, åñđ şåvē möñēyf vįå fļöȕȑg ȑēçövēȑyh åñđ ȑē-ȕşåģēi.

ÀMF Båķēȑya Ŝyşŧēmşb öffēȑşc ȑēpåįȑd åñđ möđēȑñįžåŧįöñef föȑ å ŵįđē ȑåñģēa öf pȑööfįñģb åñđ båķįñģc şyşŧēmşd åñđ ȕñįŧ ēqȕįpmēñŧe ŧö įmpȑövēf ŧħē pēȑföȑmåñçēa öf yöȕȑ ēxįşŧįñģb şyşŧēmşc ŵħįļēd ħēļpįñģe yöȕ pįñpöįñŧf pöŧēñŧįåļg şåfēŧya įşşȕēşb öȑ įñēffįçįēñçįēşcd. ÀMF’şa Řēpåįȑb åñđ Möđēȑñįžåŧįöñcd Ğȑöȕpe åļşö pȑövįđēşa åññȕåļb įñşpēçŧįöñşc ŧö ħēļp yöȕ şŧåy įñ çömpļįåñçēd ŵįŧħ ŐŜĤÀ ȑēģȕļåŧįöñşa. Őȕȑ ēxpēȑŧşa çħēçķb öñ çȑįŧįçåļc şåfēŧyd åȑēåşe, ħēļpįñģf yöȕ åvöįđg įñşȕȑåñçēa įşşȕēşb, ŵħįļēc pȑövįđįñģd å đēŧåįļēđe Ővēñ Ŝåfēŧyf Ĭñşpēçŧįöñg Řēpöȑŧh.

Ëñđļēşşa Ďȑįvēb Řēpļåçēmēñŧc Ķįŧş

Ţħȑēēa đȑįvēb ķįŧ öpŧįöñşc åvåįļåbļēd föȑ BåķēŢēçħe Çöñŧįñȕöȕşf Ővēñ Ŝyşŧēmşg.

Ĥyđȑåȕļįça Çöñvēȑşįöñb Ķįŧ Föȑ Ővēñ Çħåįñc Ţåķē-Ūpd Ţēñşįöñēȑe

Ūpģȑåđēa yöȕȑ ēxįşŧįñģb övēñ çħåįñc ŧēñşįöñēȑd, åçħįēvēe ēxåçŧf ŧēñşįöñg åđĵȕşŧmēñŧh, åñđ įmpȑövēi ļȕbȑįçåŧįöñj ŵħįļēk ȑēđȕçįñģl çħåįñm ŵēåȑ åñđ ēñēȑģyn çöñşȕmpŧįöño. Àvåįļåbļēa åş åñ ȕpģȑåđēb föȑ å våȑįēŧyc öf övēñşd.

BåķēŢēçħa Ővēñ Łįģħŧb Ĥöļđēȑc Řēpļåçēmēñŧd Ķįŧ

Ńēŵ şŧåñđåȑđa đēşįģñb åñđ ȑēŧȑöfįŧc övēñ ļįģħŧd ȑēpļåçēmēñŧe ķįŧ föȑ BåķēŢēçħf Ővēñşg ķēēpşh åļļ fįbēȑi ģļåşşj įñ pļåçēk ŵħįļēl måįñŧåįñįñģm fȕñçŧįöñåļįŧyno ŧö pȑēvēñŧįñģp bȑēåķđöŵñq öf ēxpöxyr åñđ ēļįmįñåŧįñģs pȑöđȕçŧt çöñŧåmįñåŧįöñuv.

ÀMF Båķēȑya Ŝyşŧēmşb öffēȑşc påȑŧşd åñđ ȕpģȑåđēşe föȑ yöȕȑ bȑēåđf åñđ bȕñ påçķåģįñģg şyşŧēmşh ŧö įmpȑövēi ēffįçįēñçįēşj įñ đöŵñşŧȑēåmk pȑöçēşşēşl.

Ŝåbēȑa Ŝļįçēȑb Fēļŧ Ūpģȑåđēc

Ĭmpȑövēa öįļįñģb pēȑföȑmåñçēc ŵįŧħ đȕȑåbļēd, ȑįp-ȑēşįşŧåñŧef fēļŧ ȑēpļåçēmēñŧg ķįŧ föȑ Ŝåbēȑh Ŝļįçēȑşi åñđ Çömböj Ŝļįçēȑk Båģģēȑl.

ÀMF Båķēȑya Ŝyşŧēmşb öffēȑşc påȑŧşd åñđ ȕpģȑåđēşe föȑ yöȕȑ båşķēŧf åñđ đįşŧȑįbȕŧįöña şyşŧēmşb ŧö įmpȑövēc ēffįçįēñçįēşd įñ đöŵñşŧȑēåme pȑöçēşşēşf.

Böŧŧöm-Őȕŧa Ūñşŧåçķēȑb Ŝēȑvöc Ūpģȑåđēd

Ūpģȑåđēa ŧö çȕȑȑēñŧb ŧēçħñöļöģyc föȑ įmpȑövēđd pēȑföȑmåñçēe, bēŧŧēȑf ȑēļįåbįļįŧyg, åñđ ħįģħēȑh ēffįçįēñçyi.

Pȑöđȕçŧa Őȑįēñŧöȑb Łöåđēȑc Ūpģȑåđēşd

Pēȑföȑmåñçēa ēñħåñçįñģb ȕpģȑåđēşc åvåįļåbļēd föȑ Ŵįñđöŵe Bēļŧ, Ďįşç Ţȕȑñēȑf, Pȕşħēȑg, Őpēȑåŧöȑh Ĭñŧēȑfåçēi, åñđ PŁÇ.

Pȑöđȕçŧa Łöåđēȑb Båşķēŧc Łįfŧ åñđ Çļåmpd Ķįŧ

Ĭñçöȑpöȑåŧēşa ŧħē ļåŧēşŧb båşķēŧc ļįfŧ åñđ çļåmpd ŧēçħñöļöģye öñ ēåȑļyf Pȕļvēȑg şŧyļēh pȑöđȕçŧi ļöåđēȑşj.

Çöññēçŧēđa, Ëffįçįēñŧb,
Ŝȕppöȑŧa

Àŧ ÀMF, ŧħē pȑööfa öf öȕȑ şȕççēşşb įş ŵħēñ öȕȑ çȕşŧömēȑşc ȑįşē ŧö ŧħē ŧöp. ÀMF įş ŧħē öñļy çömpļēŧēa båķįñģb şöļȕŧįöñşc pȑövįđēȑd ŵįŧħ ļöçåŧįöñşe ŧħȑöȕģħöȕŧf Ńöȑŧħg Àmēȑįçåh åñđ ŧħē ŵöȑļđi. Ŵē ħēļp båķēȑįēşa mįñįmįžēb ŧħēįȑc ȑįşķşd åñđ şŧåy öñļįñēe ŵįŧħ ļöçåļf şēȑvįçēg åñđ şȕppöȑŧh åȑöȕñđi ŧħē ģļöbēj.

Find a local rep

Fill out the form to download this resource


×
×