« Back to News & Insights

Ŝçåļįñģa Båķēȑyb Pȑöđȕçŧįöñc ŵįŧħ Àȕŧömåŧēđd Mįxįñģe

Ŝçåļįñģa įş möȑē ŧħåñ şįmpļyb şpēēđįñģc ȕp pȑöçēşşēşd. Ĭñ öȑđēȑa ŧö şŧȑåŧēģįçåļļybc ģȑöŵ båķēȑyd pȑöđȕçŧįöñe, įŧ įş ēşşēñŧįåļf ŧö ħåvē ŧħē åbįļįŧyg ŧö çöñŧȑöļh đöȕģħi påȑåmēŧēȑşj åñđ måķē pȑöçēşşk åđĵȕşŧmēñŧşl åş įşşȕēşm åȑįşēn įñ ȑēåļ ŧįmē. Àȕŧömåŧįöña åŧ ŧħē mįxįñģb åñđ đöȕģħc ħåñđļįñģd şŧåģēe çåñ ħēļp ŧö şöļvēf ŧħēşēg pȑöbļēmşh.

Ńēŵ åđvåñçēmēñŧşa įñ ħöȑįžöñŧåļb båŧçħc mįxįñģd åñđ çöñŧįñȕöȕşe mįxįñģf ŧēçħñöļöģyg fȑöm ÀMF Båķēȑyh Ŝyşŧēmşi ħåvē ēñåbļēđj ȕñpȑēçēđēñŧēđkl åȕŧömåŧįöñm pöşşįbįļįŧįēşno föȑ båŧçħp pȑöçēşşēşq åş ŵēļļ åş şēåmļēşşr çöñvēȑşįöñs ŧö çöñŧįñȕöȕşt mįxįñģu. By ȑēpļåçįñģa måñȕåļb mįxįñģc pȑöçēşşēşd ŵįŧħ åȕŧömåŧįöñe, båķēȑįēşf çåñ ȑēåļįžēg ēçöñömįēşh öf şçåļēi, įmpȑövēj çöñşįşŧēñçyk, åñđ ȑēđȕçēl ļåböȑm çöşŧşn ŵħįļēo åļşö ēxpåñđįñģp pȑöđȕçŧįöñq öȕŧpȕŧr.

Ďöŵñļöåđa ŧħįş ŵħįŧēb påpēȑc ŧö ēxpļöȑēd ŧħē bēñēfįŧşe öf åȕŧömåŧēđf mįxįñģg föȑ şöļvįñģh çħåļļēñģēşi įñ şçåļįñģj pȑöđȕçŧįöñk įñ įñđȕşŧȑįåļl öȑ çömmēȑçįåļm båķēȑįēşn.

Ďöŵñļöåđa Ŵħįŧēpåpēȑb