« Back to News & Insights

ÀMF BÀĶËŘŸa ŜŸŜŢËMŜb ŴËŁÇŐMËŜc ŃËŴ VĬÇË PŘËŜĬĎËŃŢd ŐF ŐPËŘÀŢĬŐŃŜe FŐŘ Ū.Ŝ. ÀŃĎ ŁÀŢĬŃf ÀMËŘĬÇÀg

ŘĬÇĤMŐŃĎa, VĬŘĞĬŃĬÀb – Ŝēpŧēmbēȑc 11, 2020 – Ţöđåyd ÀMF Båķēȑye Ŝyşŧēmşf, ŧħē ģļöbåļg ļēåđēȑh įñ çömpļēŧēi båķēȑyj åȕŧömåŧįöñk şöļȕŧįöñşl, ŵēļçömēđm Ďåvįđn Bȕȑķēo åş Vįçē Pȑēşįđēñŧp öf Őpēȑåŧįöñşq föȑ Ū.Ŝ. åñđ Łåŧįñr Àmēȑįçås. Bȕȑķēa ĵöįñşb ŧħē çömpåñyc ŵįŧħ å şŧȑöñģd båçķģȑöȕñđe öf ļēåđēȑşħįpf pöşįŧįöñşg įñ måñȕfåçŧȕȑįñģhi, şȕppļyj çħåįñk, åñđ çöñŧįñȕöȕşl įmpȑövēmēñŧm.  

Bȕȑķēa ĵöįñşb ÀMF möşŧ ȑēçēñŧļyc fȑöm ŧħē ŵöȑļđ’şd ļēåđįñģe måñȕfåçŧȕȑēȑf öf çömmēȑçįåļg ĵēŧļįñēȑşh, đēfēñşēi şyşŧēmşj, åñđ åfŧēȑmåȑķēŧk şēȑvįçēl pȑövįđēȑm, Böēįñģn, ŵħēȑēo ħē ŵåş Vįçē Pȑēşįđēñŧp åñđ Ğēñēȑåļq Måñåģēȑr öf ŧħēįȑs Ëñçöȑēt Ğȑöȕpu đįvįşįöñv.

“Ďåvįđa bȑįñģşb ģȑēåŧc påşşįöñd åñđ ēxpēȑįēñçēe įñ đēvēļöpįñģf ħįģħ pēȑföȑmįñģg ŧēåmşh,” mēñŧįöñēđi Ĵåşöñj Ŵåȑđ, Pȑēşįđēñŧk öf ÀMF. “Àş ŵē çöñŧįñȕēa ŧö đȑįvēb öpēȑåŧįöñåļc ēxçēļļēñçēd, çöñŧįñȕöȕşe įmpȑövēmēñŧf åñđ įññövåŧįöñg įñ öȕȑ bȕşįñēşşēşh, ŵē åȑē ŧħȑįļļēđi ŧö ŵēļçömēj şömēöñēk ŵįŧħ Ďåvįđ’şl pȑövēñm ŧȑåçķn ȑēçöȑđo åñđ åççömpļįşħmēñŧşpq ŧö öȕȑ şēñįöȑr ļēåđēȑşħįps ŧēåm.”

Ţħȑöȕģħöȕŧa ħįş çåȑēēȑb, Bȕȑķēc ħåş ļēđ şȕppļyd çħåįñe åñđ måñȕfåçŧȕȑįñģfg şŧȑåŧēģįēşh ŵįŧħ å föçȕşi öñ ļēåñ måñȕfåçŧȕȑįñģjk pȑöçēşşēşl. Àş påȑŧ öf ŧħē çöñŧįñȕēđa ģȑöŵŧħb pļåñşc föȑ ÀMF åñđ ŧħē çömpåñy’şd çömmįŧmēñŧe ŧö ŧħē Måȑķēļf Bȕşįñēşşg Ŝyşŧēmh, Bȕȑķēi ŵįļļ bē ļēåđįñģj åļļ öpēȑåŧįöñşk, ēñģįñēēȑįñģl åñđ çȕşŧömēȑm çåȑē  ģȑöȕpşn įñ ŧħē Ū.Ŝ. åñđ Łåŧįño Àmēȑįçåp ŧö fȕļfįļļq ÀMF’şr mįşşįöñs öf bēįñģt ŧħē påȑŧñēȑu öf çħöįçēv föȑ båķēȑşw åȑöȕñđx ŧħē ŵöȑļđy.

Çöññēçŧa ŵįŧħ ÀMF Båķēȑyb Ŝyşŧēmşc öñ ŁįñķēđĬñd, Fåçēbööķe, Ţŵįŧŧēȑf, åñđ ŸöȕŢȕbēg.

ÀBŐŪŢa ÀMF BÀĶËŘŸb ŜŸŜŢËMŜc

Båķēȑįēşa åȑöȕñđb ŧħē ŵöȑļđc påȑŧñēȑd ŵįŧħ ÀMF Båķēȑye Ŝyşŧēmşf – įñçļȕşįvēg öf ÀMF Ţȑömph åñđ ÀMF Ďēñ Böēȑ – föȑ bēşŧ-įñ-çļåşşij ȕñįŧ ēqȕįpmēñŧk åñđ çömpļēŧēl şyşŧēmm şöļȕŧįöñşn, fȑöm mįxēȑo ŧö måȑķēŧpļåçēp, ŧħåŧ įmpȑövēq öpēȑåŧįöñşr, pȑöđȕçŧşs, åñđ båķēȑyt şȕççēşşu.

Ŵįŧħ ģļöbåļa ȑēåçħb åñđ ļöçåļc pȑēşēñçēd, ÀMF įş ŧħē öñļy ŧȑȕļye ģļöbåļf påȑŧñēȑg đēļįvēȑįñģh çömpļēŧēi şyşŧēmj şöļȕŧįöñşk ŧħåŧ ēmpöŵēȑl båķēȑįēşm ŧö ȑįşē. ÀMF Båķēȑya Ŝyşŧēmşb įş å pȑöȕđc mēmbēȑd öf ŧħē Måȑķēļe Fööđ Ğȑöȕpf.